ประโยชน์อินเทอร์เน็ต


ในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกันสามารถสรุปที่สำคัญได้ดังนี้
1.       ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  สะดวกและรวดเร็ว
2.       ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกได้
3.       ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้
4.       สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ
5.       ให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น การฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น
6.       ใช้สื่อสารด้วยข้อความ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยการพิมพ์ข้อความ      โต้ตอบ
7.       ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
8.       ซื้อขายสินค้าและบริการ

 

การใช้อินเทอร์เน็ต
          การใช้งานอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกว่า ไอเอสพี (ISP หรือ Internet Service Provider)โดยการติดต่อขอใช้บริการผ่านตัวแทนไอเอสพีต่าง ๆ ได้โดยตรง  สำหรับประเทศไทยเรามีไอเอสพีอยู่มากกว่า  15 แห่ง ซึ่งไอเอสพี  คือบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต  รวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาด้วย  จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากประเทศไทยไปต่างประเทศ โดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมหรือสายใยแก้วนำแสงของการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ตัวอย่างไอเอสพีในประเทศไทย  มีดังนี้
1)            บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ชื่อเว็บไซต์ www.inet.co.th
2)            บริษัท ล็อกซ์เล่ย์  อินฟอร์เมชัน ชื่อเว็บไซต์ www.loxinfo.co.th
3)            บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต ชื่อเว็บไซต์ www.ksc.net.th
4)            บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด ชื่อเว็บไซต์ www.samart.co.th
5)            บริษัท เอ-เน็ต จำกัด ชื่อเว็บไซต์ www.a-net.net.th